Uzasadnienie celowości realizacji projektu AiD
Drukuj

Celem projektu AiD jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej nauki i przemysłu w zakresie systemów do diagnostyki i terapii nowotworów oraz prześwietlania ładunków wielkogabarytowych.

1.

Jednym z bezpośrednich rezultatów realizacji projektu będzie opracowanie systemów do prześwietlania ładunków wielkogabarytowych (np. samochody ciężarowe, kontenery) w celu wykrycia:

  • przemytu odpadów i substancji toksycznych - SWAN;
  • towarów i technologii o znaczeniu strategicznym: narkotyki, papierosy, produkty podwójnego przeznaczenia, materiały rozszczepialne, materiały radioaktywne i wybuchowe, zarówno stałe jak i płynne - CANIS.

Zrealizowanie powyższego zadania bezpośredniego projektu, to jest zbudowanie przygotowanych do komercjalizacji demonstratorów wersji powstałych w projekcie systemów do poziomu umożliwiającego ich umieszczenie we wszystkich punktach kontroli ładunków wielkogabarytowych na terenie kraju, pozwoli zrealizować postawione przed Polską zadanie zahamowanie napływu materiałów niebezpiecznych na teren Unii Europejskiej.

2.

W Polsce, według zaleceń WHO, należy podwoić liczbę urządzeń do radioterapii. Spodziewany jest zatem gwałtowny wzrost popytu na akceleratory używane w leczeniu nowotworów. Drugim z bezpośrednich rezultatów realizacji projektu będzie opracowanie systemów do terapii akceleratorowych opartych o:

  • niskoenergetyczny przyspieszacz elektronów, którego promieniowanie fotonowe wprowadzone jest aplikatorem w bezpośrednie sąsiedztwo guza - IN LINE PN 50;
  • średnioenergetyczny mobilny akcelerator elektronów do leczenia śródoperacyjnego - INTRALINE;
  • multienergetyczny akcelerator elektronów do wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych zintegrowany z symulatorem diagnostycznym - COLINE 6.

Systemy te zostaną wyposażone w nowoopracowane układy towarzyszące ułatwiające prowadzenie terapii. Zrealizowanie powyższego zadania bezpośredniego projektu, zbudowanie demonstratorów przygotowanych do komercjalizacji systemów akceleratorów elektronowych pozwoli na wyposażanie palcówek medycznych w niezbędną aparaturę oraz zwiększanie dostępności radioterapii w kraju.

* * *

Narodowe Centrum Badań Jądrowych bezpośrednio po zakończeniu zadań projektu przystąpi do wdrożenia opracowanych urządzeń. W strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy znajduje się Zakład Aparatury Jądrowej - ZdAJ, w którym NCBJ zamierza przeprowadzić wdrożenie. Zakład Aparatury Jądrowej posiada pełny system zarządzania jakością zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 13485:2005. Pierwszym i kluczowym elementem koniecznym do przeprowadzenie będzie opracowanie dla wszystkich przygotowanych w projekcie demonstratorów urządzeń pakietu dokumentacji zgodnego z wymogami dopuszczenia urządzeń do rynku poprzez nadania im znaku CE. Wyprodukowana przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych aparatura będzie przeznaczona dla wszystkich ośrodków onkologicznych w Polsce i za granicą. Z uwagi na zakładaną konkurencyjność cenową wyprodukowana aparatura medyczna będzie mieć również ogromne możliwości zaistnienia w sektorze prywatnych usług medycznych.

Projekt w rezultacie doprowadzi do zmian jakościowych w zakresie usług badawczych oferowanych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz do wzrostu potencjału badawczego jednostki. Nowo utworzone lub zmodernizowane laboratoria oraz stanowiska badawczo-pomiarowe, nowo zatrudnieni naukowcy, zaangażowanie studentów w prace Narodowego Centrum Badań Jądrowych pozwolą na dostosowanie oferty Wnioskodawcy do potrzeb rynku. Doprowadzą do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej nauki i polskiego przemysłu.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań Jądrowych Unia Europejska

stat4u