Związek projektu AiD z celami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Drukuj

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów wyznaczonych w I osi priorytetowej PO_IG:

BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Pozwoli na osiągnięcie celów wyznaczonych w Działaniu 1.1.:

Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Proponowany do realizacji projekt cechuje się zgodnością z:

Cel szczegółowy 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki

Projekt pomoże wzmocnieniu sektora nauki, realizacja projektu zakłada zwiększenie konkurencyjności polskich badań naukowych, poprzez z jednej strony zapewnienie odpowiedniej bazy badawczej, a z drugiej ukierunkowanie już istniejących zasobów, koncentrację finansowania na prowadzenie badań w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności nauki rozumianej jako zdolność do rozwiązywania problemów badawczych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe oraz zdolność do tworzenia rozwiązań, które nadają się do zastosowania w praktyce społeczno-gospodarczej.

Cel szczegółowy 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

Projekt przyczyni się do zwiększenia innowacyjności gospodarki, poprzez zwiększenie liczby skomercjalizowanych wyników prac B+R. Wpłynie na zwiększenie potencjału wiedzy poprzez badania naukowe i wprowadzenie ich wyników do gospodarki poprzez innowacje.

Cel szczegółowy 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

Realizacja projektu przyczyni się do kreowania popytu na miejsca pracy wymagające specjalistycznych umiejętności i wiedzy. Wpłynie na zwiększenie rozwoju sektora nauki w Polsce. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia luki technologicznej pomiędzy Polską a najbardziej innowacyjnymi gospodarkami świata, w tym niektórymi z państw Unii Europejskiej.

Ponadto projekt cechuje się aplikacyjnym charakterem prac badawczych, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie wyników badań w praktyce, w kilku gałęziach gospodarki o szczególnym wymiarze społecznym. Projekt powiązany jest z poniższymi grupami tematycznymi:

  1. Grupa tematyczna Techno: projektowanie systemów specjalizowanych,
  2. Grupa tematyczna Bio: postęp technologiczny i ochrona środowiska, oraz nowe wyroby i techniki medyczne
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań Jądrowych Unia Europejska

stat4u